Отпадане на АКТ-ове и НП по давност 3 години

 Ето как можете да отървете някоя и друга глоба (когато отидете в КАТ "лелката" на гишето ще каже, че няма такъв закон и сте длъжни да си платите глобите, НО ТОВА НЕ Е ИСТИНА).
Имате 7 дневен срок да обжалвате след като ви връчат наказателното постановление.
Обжалва се пред съда, където ви е написан акта
Ж А Л Б А
от
адрес:
против
Наказателно постановление .................. издадено от .................... на длъжност началник на ................. (това е човека който ви е съставил наказателното постановление)

Господин/Госпожо Съдия,

Обжалвам горецитираното постановление, издадено от .............................и моля да го отмените като незаконосъобразно по следните съображения:


Издаденото наказателно постановение номер ........... с дата .............. година ми беше връчено на ................... година. (трябва да има повече от 3 години межу издаването на акта и връчването на наказателното постановление)


Съгласно чл. 11 от ЗАНН по въпросите за вината, вменяемостта и обстоятелствата изключващи отговорността се прилагат разпоредбите от общата част на НК. Обстоятелство изключващо отговорността е давността. Чл. 80 и чл. 81 от НК уреждат института на абсолютната погасителна давност за извършено престъпление. Извършителят на административно нарушение не може да бъде поставен в по-неблагоприятно положение от извършителят на престъпление. Според чл. 80 ал.1 т.5 от НК и чл. 81 ал.3 от НК деяния, за които се предвижда наказание глоба, се погасяват с изтичането на абсолютната погасителна давност от три години.

В конкретният случай административно наказателното производство е започнало с установяване на административното нарушение, за което е съставен АУАН и в последствие издадено Наказателно постановление, извършено на 16.01.2009г. Предвид датата на извършване на нарушението 16.01.2009г. и съответно констатирането му в деня на извършване на нарушението, абсолютната давност на административно наказателното производство се явява изтекла на 16.01.2012 г. и са налице основания за прекратяване на административно наказателното производство.

Освен вече посоченото, следва да се отбележи, че в разрез с правилата по ЗАНН и по-специално чл. 58 ал.2 от ЗАНН, административно наказващият орган повече от почти 4 години от датата на издаване на наказателното постановление не ми е връчил същото, като през това време не съм търсен и по никакъв начин не съм препятствал връчването на наказателното постановление. Но дори и да е било така, да не съм бил намерен на адрес, наказващият орган е следвало съобразно предвидено от закона, да отбележи това обстоятелство върху наказателното постановление и то да се счита връчено.

С връчването на наказателното постановление на 26.10.2012г. не може да се приеме, че се прекъсва давността, тъй като към датата на връчване на постановлението, предвиденият от закона три годишен срок погасяване на наказателното преследване е изтекъл.

Предвид гореизложеното, моля да ни призовете на съд и след като се уверите в основателността на твърденията ми, да отмените изцяло горното наказателно постановление.

Прилагам и моля да приемете като доказателства по делото НП Nо .............. от ..................


С уважение:……………………

1 коментар: